Velkommen til Stranda


I denne prosjektplanen beskriver vi hvordan vi øker tilflytting til Stranda kommune og samtidig reduserer fraflytting. Med denne planen håper vi i BYRG at vi kan bidra til en positiv utvikling i vår vakre kommune og at kommunen tar i bruk vår kompetanse og erfaring.

Bakgrunn & Mål

Folketallsutviklingen i Stranda kommune er negativ. I 3. kvartal 2017 hadde Stranda kommune 4582 innbyggere, hvorav mer enn 600 fra utlandet. Framskrevet folkemengde for kommunen i 2030 er 4425. Framskrevet folkemengde i 2040 er 4253 (kilde: SSB). En betydelig forventet nedgang. Samtidig har en del bedrifter i kommunen utfordringer med å skaffe og beholde kompetent arbeidskraft. Utfordringen er å øke tilflytting og begrense fraflytting. Aktivt arbeid med å bistå bedrifter i rekrutteringsarbeid, veiledning av tilflyttere gjennom etablering av en tilflyttertjeneste med et lavterskeltilbud må således være sentrale oppgaver i prosjektet «Velkommen Hit!».

Målet med prosjektet er å bremse den negative folketallsutviklingen i Stranda kommune.

Vår kompetanse

BYRG Kompetanse har ansatte med en meget variert yrkesbakgrunn og erfaring. Vi kan nevne omfattende erfaring og kompetanse innenfor rekruttering, karriereveiledning, integrering, økonomisk rådgivning, jobbformidling, veiledning, markedsføring, informasjonsformidling, prosjektutvikling, bedriftsetablering og vertskap. Vi har også god språkkompetanse, meget gode lokalkunnskaper og et bredt regionalt nettverk.

Tiltak

Tiltak for å øke tilflytting og redusere fraflytting: bistå bedrifter i rekruttering av arbeidskraft, legge til rette for selvstendig næringsdrivende med familier, etablering av et godt mottakelses- og vertskapsapparat, veiledning og oppfølging av tilflyttere fra inn- og utlandet.

Vertskap

Vertskap er ikke noe som bare kan utføres av 1 person. Vertskapet er en holdning som gjelder alle ansatte og innbyggere i kommunen, uansett alder. Vi har utviklet et vertskapskurs (1 dag) for ansatte i kommunen og for de som jobber i service og handel. Velkommen hit!

På hvilken måte kan man ta imot nye innbyggere (fra Norge eller utlandet), hvordan gir man tilflytterne en følelse at de er velkomne, og hvordan kommer tilflytterne til å bli boende i kommunen? Fra arbeidsinnvandring til tilflytting, fra vertskap til integrering.

Fra tidligere kurs:
"Jeg likte kurset veldig godt, at det var så mye info. Tida vart nytta godt."
"God påminning om hva god service er. Flott om godt vertskap."
"Flotte temabolker, lett å følge med. God presentasjonsteknikk. Kjekke og informative verter."
"Mye informasjon på kort tid."
"Bra kurs, mange tips."
"Dere vet absolutt hva dere snakker om, fordi dere har kjent det på kroppen. Det blir troverdig."
"Veldig bra dag, bra med konkrete og lokale eksempler. God helhet, godt opplegg."
"Takk for bra kurs! Fikk mye å tenke på i etterkant og det er bra."

Veiledning & Integrering

Systematisk tilnærmelse ved bruk av våre erfaringer i BYRG Kompetanse. Etter samtaler med en tilflytter eller tilflytterfamilie lager vi en handlingsplan som godkjennes av alle parter, med mellombels oppfølging og evaluering. Mulige elementer i handlingsplanen: boligsøk (leie eller kjøp), bistand etablering foretak, veiledning i det norske regelverket, påmelding skole og barnehage, innføring bruk av Altinn og andre offentlige digitale tjenester, bistand i jobbsøking ektefelle/partner, kontakt med lag og organisasjoner etter kartlegging interesser og bakgrunn, norskkurs, karriereveiledning, omvisning i kommunen, personlig økonomi, mm.

Ved bruk av en allerede delvis utviklet sjekkliste kontrollerer vi integreringsgraden av tilflytterne. Sjekklisten er tema for samtale med tilflytterne underveis i prosessen og bidrar til en bevisstgjørelse av hvor man er som tilflytter: trives man i Stranda? Føler man at man er integrert i og akseptert av lokalsamfunnet? Er det noe man savner? Kan kommunen bli flinkere i vertskap og oppfølging? I utgangspunktet er dette tilbudet rettet mot utenlandske tilflyttere, men også norske tilflyttere kan benytte seg av tilbudet.

Rekruttering arbeidskraft

I prosjektet tilbyr vi kommunen og bedrifter i Stranda kommune gratis rekrutteringsbistand (også innenfor helse og omsorg). Vi kan blant annet lyse ut ledige stillinger i EØS, behandle søknader, sjekke referanser og utdanningen (godkjenning, autorisasjon, mm), ordne språkkurs før flytting, og veilede bedrifter i ansettelse av arbeidskraft fra EØS. Ved ansettelse tilbyr vi informasjon og intensiv veiledning, blant annet når det gjelder språkkurs, boligsøk, barnehage eller skole til barna, jobb til partneren, registrering og øvrige formaliteter.

Tilflytterservice

Vi skal etablere et tilflytterkontor i BYRG sine lokaler, som skal være åpent fra mandag til og med fredag. Tilflyttere kan besøke kontoret for å få informasjon og hjelp i forbindelsen med deres flytting til Stranda. Vi hjelper dem for eksempel med å finne informasjonen de trenger, utfylling av skjemaer og søknader, vi tar kontakt med kommunen, instanser og bedrifter dersom man har behov for dette. Tilflytterne skal virkelig få en følelse at de er velkomne og at de får hjelpen de trenger.

Søknad tilskudd

Denne internettsiden beskriver et tilbud som BYRG Kompetanse ønsker å realisere i løpet av det første halvåret i 2019. Derfor trengs det finansiering av en 50% stilling, inkludert alle kostnader og avgifter: 350.000 kroner for ett år.

Selvfølgelig skal BYRG Kompetanse evaluere tiltaket etter ett år og lage en rapport med konklusjoner og anbefalinger.

Vi håper at Stranda kommune kan støtte dette initiativet, for eksempel gjennom bruk av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og at vi kan starte med realisering av tiltaket om ikke altfor lang tid.

Med vennlig hilsen,
Stig Tore Rennemo, daglig leder
BYRG Kompetanse AS